خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

مه - 21 - 2019

ترجمه متون علم اطلاعات و دانش شناسی را برای شما انجام می دهیم

مه - 21 - 2019

ترجمه متون علم سنجی را برای شما انجام می دهیم

مه - 20 - 2019

ترجمه متون مطالعات آرشیوی را برای شما انجام می دهیم

مه - 19 - 2019

ترجمه متون مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی را برای شما انجام می دهیم

Image result for translation مترجم مسئول: وحید کرمی 09158703750
Image result for translation خبرگزاری مترجم
Image result for translation انجام سفارشات ترجمه

ترجمه متون علم اطلاعات و دانش شناسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علم اطلاعات و دانش شناسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته […]

ترجمه متون علم سنجی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علم سنجی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون مطالعات آرشیوی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مطالعات آرشیوی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در […]

ترجمه متون دانشنامه نگاری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون دانشنامه نگاری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون آموزش زبان فرانسه جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آموزش زبان فرانسه دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]

ترجمه متون زبان و ادبیات فرانسه جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون زبان و ادبیات فرانسه دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]

ترجمه متون مترجمی زبان فرانسه جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مترجمی زبان فرانسه دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]

ترجمه متون آموزش زبان انگلیسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آموزش زبان انگلیسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]

ترجمه متون زبان و ادبیات انگلیسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون زبان و ادبیات انگلیسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]