خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

بیمارستان ابن سینای مشهد یک بیمارستان روانی است.

بیمارستان ابن سینای مشهد واقع در بلوار حر عاملی است.

از در که وارد این بیمارستان می شوی با فضای وسیعی پوشیده از درختان می شوی.

اولین قسمتی که بیمار را چه حالش وخیم باشد یا نباشد به آن میبرند قسمت اورژانس است.

در اورژانس اگر حالت خوب نبود همان ابتدا نگهبانان دست و پای تو را می گیرند و کشان کشان میبرند و به تخت می بندند و پرستار هم یک بالش روی صورت تو می گذارد و یک عدد آمپول به بازوی تو می زنند و بعد با لبخند قدرت به چهره تو نگاه می کنند و به صندلی های خود بر میگردند و زجر کشیدن تو را تحمل میکنند.

آمپولی که میزنند مشخص نیست اما هر چه هست خیلی حال بدی به آدم دست می دهد در همان حال هم که دست و پایت بسته است جهنم را جلوی چشمانت می بینی.

بعد از کمی تقلا تشنه آن می شود اما آنها خیلی دیر و به مقدار کم به تو آب می دهند تا زجر بیشتری بکشی.

سپس به سراغ تو می آیند و می گویند اگر بچه خوبی شدی تو رو به بخش می بریم.

هر کس در آن حالت باشد به ناچار خودش را با حرف آنها تطبیق می دهد سپس دست و پای او را باز کرده و تمام لباس های او و حتی شرتش را از پایش در می آورند و لباس های آبی رنگی به او می دهند.

داخل بخش برخورد پرستاران با بیماران اصلا خوب نیست و گاهی با مشت و لگد به جان بیماران می افتند.

ساعات شش صبح دوازده ظهر و شش بعدظهر در بخش سر و صدا راه می افتد که اقا بیا دارو بخور و همه بیماران در محوطه پذیرش بخش جمع می شوند و به صف می ایستند و یکی از بیماران با سطل زباله آب می آورد و داخل لیوان های آبی رنگی اب می ریزد تا آنها برای خوردن دارو از آن استفاده کنند .

بعد از دارو صبحانه و نهار و شام سرو می شود و تنها موردی که نکته مثبت آنجاست همین غذاست که کیفیت خوبی دارد.

در این بیمارستان توسط پرستاران سیگار به بیماران داده می شود و آنها در محوطه توالت ها که خارج از دید دوربین است جمع میشوند و سیگار می کشند.

سرویس های بهداشتی آنجا بسیار وضع بدی دارد و دیر به دیر نظافت می شود و چاه های آنجا بالا میزند و کسی توجهی نمیکند. سرویس های بهداشتی قفل ندارند و کسی به راحتی می تواند دررا باز کند.

آنجا فاقد نماز خانه است.

حمام ها بصورت گروهی و لخت مادرزاد و مانند گوسفند انجام می شود.

بیمار حق استفاده از تلفن را ندارد.

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد