خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون آمایش سیاسی فضا را از ما بخواهید.

ترجمه متون آمایش سیاسی فضا جزء خدمات ماست.

این رشته یکی از زیرشاخه های رشته جغرافیای سیاسی محسوب می شود.

برای درس خواندن در این رشته باید در زمان انتخاب رشته، جغرافیای سیاسی را انتخاب کنیم.

بعد از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد و پذیرفته شدن در رشته جغرافیای سیاسی می توانید

به گرایش آمایش سیاسی فضا رو آورده و در آن درس بخوانند.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته بحث کنیم.

آمایش سیاسی فضا

برنامه ­ریزی فضائی بمنظور دستیابی به فضای زیست بهینه و توسعۀ

متوازن و پایدار آن و نیز استقرار منطقی و سیستماتیک گروه­های انسانی،

فعالیت­ها و نهادهای فیزیکی و کالبدی در فضا، بعد چهارم و متعیّن فرآیند

برنامه ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی یک کشور را تشکیل

می دهد که در وظیفه علم جغرافیا و جغرافیدانان است.
تخصّصی شدن مجلّه علوم انسانی – برنامه ریزی و آمایش فضا و تمرکز

محتوائی و موضوعی آن بر بعد کاربردی علوم جغرافیائی گامی است

در این راستا، تا بتواند در کنار سایر مجلات تخصّصی جغرافیا که علم

و معرفت بنیادی و کاربردی علوم جغرافیائی را توأمان در کشور منتشر

می کنند، بطور خاص به انتشار تولیدات علمی جغرافیا در بعد کاربردی آن بپردازد.
 از اینرو قلمرو موضوعی این مجلّه را انتشار آن دسته از مقالات علمی

و پژوهشی در علوم جغرافیائی تشکیل می دهد که بر موضوعات برنامه

ریزی­های فضائی – مکانی با هدف دستیابی به آمایش یا ساخت بهینۀ فضای

جغرافیائی به عنوان زیستگاه انسان­ها، در قلمرو­های محلی، ناحیه­ای، منطقه­ای،

ملّّی، فراملّّی ، بین المللی و جهانی تمرکز و تأکید می­نمایند.
 نظیر: مدل­ها، تکنیک­ها و روش­های برنامه­ریزی فضائی؛ برنامه­ریزی منطقه­ای،

برنامه­ریزی­های شهری، روستائی و عشایری؛ مدل­ها و روش­های آمایش فضا

و مکان؛ ساماندهی سیاسی فضا، آمایش دفاعی – امنیتی، برنامه ریزی.­ 

های فضائی فرهنگی و گردشگری، برنامه ریزی مخاطرات محیطی و نظایر آن

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد