خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون اندیشه سیاسی در اسلام جزء ترجمه های دینی محسوب می شوند.

ترجمه متون اندیشه سیاسی در اسلام دارای لغات و اصطلاحات خاص است.

ترجمه متون این رشته را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تجربه داشته باشد یا در این زمینه تحصیلات داشته باشد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

در ادامه قصد داریم بیشتر درباره این رشته صحبت کنیم اگر مایلید ما را دنبال کنید.

اندیشه سیاسی در اسلام

چگونه مي توانيم فهم بهتري از محتواي انديشه سياسي اسلام يا مسلمين در گذشته يا حال داشته باشيم و به توضيح بهتري از اين انديشه هاي سياسي دست يابيم؟ نظريه سازي مي تواند با سوالي درباره مطلب و چيزهايي که مي خواهيم بهتر بفهميم آغاز شود. اين مقاله به بهره گيري از آموزه هاي بين الاذهاني متفکران مسلمان، از روش قياسي و سپس با رجوع به اجزاي پراکنده و متنوع اين انديشه ها در جريان ها، متفکران و آثار مرتبط اين حوزه از روش استقرایي کوشيده است تا به فهمي دستگاهمند از انديشه هاي سياسي اسلام دست يابد. سپس ارکان سه گانه دين اسلام يعني اعتقادات و اخلاقيات و احکام به عنوان مسلمات و يقينيات، به مثابه نقطه اطمينان بخش و سکويي مطمئن براي جستاري نظري در انديشه سياسي اسلامي قرار گرفته است. از اين رو در انديشه سياسي اسلامي نيز اعتقاد سياسي، اخلاق سياسي و فقه سياسي از ارکان تلقي شده است. ضمن شرح مختصر اين سه، تعاملات شش گانه آن ها شناسايي و تاثيرگذاري هاي هر يک از آن ها بر ديگري در متن واقعيات فرد، جامعه و دولت تئوريزه شده است. در درون هر يک از اين تعاملات شش گانه فروعات ديگري نيز شناسايي و سازماندهي نظري شده است. کثرت موضوعات هر يک از سبدهاي سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظري حاضر در مقام توضيح انديشه و در مقام توليد انديشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادي و رهایي بخشي آن در قدرت فاصله افکني بين وضعيت موجود مسلمانان و وضعيت مطلوب اسلام است. به اين ترتيب شناسايي قله هاي مطلوب و آرماني در اسلام حق و نفس الامري دين به نوعي ساختن «مفاهيم خالص» مي ماند که به مادر مطالعات پژوهشي مدد مي رساند و فراتر از آن در کار سياستگزاري اجرايي و طراحي نظام سياسي مطلوب ياري مي دهد، به نحوي که پژوهشگر يا سياستگزار بداند در هر سبد معرفتي و تعاملات شش گانه بدنبال چيست؟ و چه تاثيرگذاري ها و تاثيرپذيري هايي را مي توان انتظار داشت؟

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد