خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون رشته فلسفه علوم اجتماعی

ترجمه متون رشته فلسفه علوم اجتماعی در این اتحادیه انجام می شود.

عزیزانی که در رشته فلسفه علوم اجتماعی فعالیت می کنند ما را همراهی کنند.

ابتدا اجازه دهید کمی راجع به رشته فلسفه علوم اجتماعی باهم بدانیم.

فلسفه علوم اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی، مطالعه منطق، روش ها و اصول علوم اجتماعی

از جمله روانشناسی، اقتصاد و علوم سیاسی است.

فیلسوفان علوم اجتماعی دغدغه مند تفاوت ها و شباهت های بین علوم اجتماعی و طبیعی،

روابط سببی بین پدیده اجتماعی، وجود احتمالی پدیده های اجتماعی، وجود احتمالی قوانین اجتماعی

و اهمیت هستی شناسی ساختار و سازمان است.

در هر رشته، همیشه تعدادی پیش فرض فلسفی نهفته در پروژه های دانشمندان وجود دارد.

برخی از این پیش فرض ها طبیعت خود دانش اجتماعی، طبیعت واقعیت اجتماعی، و هندسه

کنترل انسان در عمل را در بر می گیرند.

افراد روشنفکر میزانی که علوم اجتماعی باید روش های استفاده شده در

علوم طبیعی را تقلید کنند قبول ندارند.

مثبت گرایان پایه گذار علوم اجتماعی بیان کرده اند که علوم اجتماعی می توانند و باید

از طریق روش های اجتماعی عرفی مطالعه شوند.

این جایگاه شدیدا با دانش گرایی، طبیعت گرایی و فیزیک گرایی مرتبط است؛

این دکترین که تمام پدیده ها در نهایت برای ماهیت های فیزیکی و قوانین فیزیکی قابل کاهش هستند.

دشمنان طبیعت گرا، شامل مدافعان روش ورشتن، بر این باورند که نیازی برای رویکرد تفسیری

جهت مطالعه اقدام انسانی (روشی کاملا متفاوت از علوم طبیعی) وجود دارد.

وظیفه اصلی فلسفه علوم اجتماعی بررسی میزانی است که مثبت گرایی ممکن است در رابطه با

اصول معرفت شناختی بنیادی است.

این بحث ها همچنین درون علوم اجتماعی معاصر با توجه به عینیت، ذهنیت، چندفاعلی بودن

و عملی بودن در هدایت تئوری و پژوهش طغیان است.

فیلسوفان علوم اجتماعی روش شناسی و پدیده شناسی هایی شامل، واقع گرایی، واقع گرایی منطقی،

ابزارگرایی، کارکردگرایی، ساختارگرایی، تفسیرگرایی، پدیده شناسی و پسا ساختارگرایی را شامل می شوند.

 

لینک

سفارش ترجمه

قیمت ها

1

2

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد