خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون قارچ شناسی دامپزشکی یکی دیگر از زمینه های تخصصی ترجمه

به حساب می آید.

ترجمه این گونه متون کار هر کسی نیست و برای ترجمه

این متون باید به مترجم متخصص رشته مراجعه کرد.

برای ترجمه متون تخصصی خود جای درستی را انتخاب کرده اید

این خبرگزاری سفارشات ترجمه شما را به بهترین شکل و نحو انجام می دهد.

برای ارسال سفارش خود تنها کافیست از طریق زیر عمل کنید و سفارش خود را برای ما ارسال نمایید.


بخش قارچ شناسی

ترجمه متون قارچ شناسی دامپزشکی

بخش قارچ شناسی زیرمجموعه ای از گروه پاتوبیولوژی است.

بخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی از سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است.

این بخش در دانشکده دامپزشکی به مطالعه قارچها و عوامل بیماریزای

آنها در حیوانات و انسان میپردازد و بر بیماریهایی که در ایران

و منطقه از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردارند تاکید دارد.

جنبه های مختلف مربوط به قارچها تحت پوشش قرار میگیرد که

از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: بیماریهای اختصاصی،

شناخت انواع گونه های بیماریزا و فرصت طلب، عوامل زئونوز،

تشخیص مولکولی، مکانیسمهای پاتوژنز، اپیدمیولوژی مولکولی،

ایمنی در برابر بیماریهای قارچی، درمان و پیشگیری و مکانیسمهای

مقاومت دارویی. آزمایشگاه قارچ شناسی خدمات اختصاصی را

در دانشگاه تبریز و منطقه آذربایجان فراهم کرده است، بطوری

که مرکزی برای ارجاع انواع نمونه های بالینی دامپزشکی

و پزشکی، و نمونه های مواد غذایی ازنظر شناسایی عوامل قارچی است.

سفارش ترجمه

برای ارسال سفارش ترجمه خود از لینک زیر استفاده کنید

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد