خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون قارچ شناسی دامپزشکی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون قارچ شناسی دامپزشکی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

قارچ شناسی دامپزشکی

ترجمه متون قارچ شناسی دامپزشکی

بخش قارچ شناسی زیرمجموعه ای از گروه پاتوبیولوژی است.

بخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی از سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است.

این بخش در دانشکده دامپزشکی به مطالعه قارچها و عوامل بیماریزای

آنها در حیوانات و انسان میپردازد و بر بیماریهایی که در ایران

و منطقه از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردارند تاکید دارد.

جنبه های مختلف مربوط به قارچها تحت پوشش قرار میگیرد که

از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: بیماریهای اختصاصی،

شناخت انواع گونه های بیماریزا و فرصت طلب، عوامل زئونوز،

تشخیص مولکولی، مکانیسمهای پاتوژنز، اپیدمیولوژی مولکولی،

ایمنی در برابر بیماریهای قارچی، درمان و پیشگیری و مکانیسمهای

مقاومت دارویی. آزمایشگاه قارچ شناسی خدمات اختصاصی را

در دانشگاه تبریز و منطقه آذربایجان فراهم کرده است، بطوری

که مرکزی برای ارجاع انواع نمونه های بالینی دامپزشکی

و پزشکی، و نمونه های مواد غذایی ازنظر شناسایی عوامل قارچی است.

ضرورت آشنایی با قارچها عمدتا بدلیل توانایی آنها د رایجاد بیماری در حیوانات و انسان است .عفونتهای قارچی د رحیوانات علاوه بر خسارات اقتصادی ناشی از تلفات د رسطح گله و کاهش تولید انواع فرآورده های دامی شامل گوشت ،شیر ،تخم مرغ و چرم ،از نظر انتقال به انسان د رقالب عقونهای زئونوتیک ،مورد توجه بسیاری از محققان و دانش پژوهان قرار گرفته است .بیماری کچلی یا درماتوفیتوزیس مثال واضحی از یک عفونت قارچی زئونوتیک با تاریخچه چندین هزار ساله است که علاوه بر انسان ،طیف بسیار گسترده ای از حیوانات اعم از اهلی و وحشی را مبتلا ساخته وهمه ساله خسارات اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی جبران ناپذیری را در سطح کشور بر جای می گزارد .آگاهی از انواع قارچها و عفونتها ی مریوطه و اتخاذ هرگونه راهکار عملی به منظور پیشگیری از بروز اینگونه عفونتها د رحیوانات و انسان مستلزم کسب اطلاعات در خصوص جنبه های مختلف عفونتهای قارچی از اتیولوژی گرفته تا پیشگیری و درمان خواهد بود .کتاب حاضر بعنوان اولین تالیف جامع در حیطه بیماریهای قارچی با اهمیت در دامپزشکی به بخش قابل توجهی از نیازهای موجود پاسخ داده است و میتواند بعنوان یک مرجع مناسب برای محققان و دانش پزوهان رشته های مختلف علوم پایه و بالینی از جمله دامپزشکی ،پزشکی ،دامپروری و…..قرار گیرد .

سفارش ترجمه

برای ارسال سفارش ترجمه خود از لینک زیر استفاده کنید

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد