خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

ترجمه متون مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود.

ترجمه متون مدیریت علوم و اطلاعات امنیت انتظامی دارای لغات و اصطلاحات خاصی است.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم در این رشته تحصیل کرده باشد.

اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش ترجمه متون عمومی است قطعا ترجمه خوبی نخواهیم داشت.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

در ادامه قصد داریم بیشتر درباره این رشته صحبت کنیم.

مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی

شته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دربرگیرنده رشته های یشگیری از جرم، علوم و فنون مرزبانی، مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، علوم عملیات ویژه انتظامی، مدیریت عملیات راهور، کشف جرایم، مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی 1 و 2)، مجموعه دروس تخصصی رشته پیشگیری از جرم (آیین دادرسی کیفری، مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم، اصول و مبانی پیشگیری از جرم)، مجموعه دروس تخصصی رشته علوم و فنون مرزبانی (اصول و مبانی مرزبانی، امور رزمی، ژئوپلیتیک مرزهای ایران)، مجموعه دروس تخصصی رشته مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی (احزاب و گروه های سیاسی، تعارض قوانین، سازمان های اطلاعاتی)، مجمو.عه دروس تخصصی رشته مبارزه با موادمخدر (ژئوپلیتیک موادمخدر، جاسازی حرفه ای موادمخدر، کلیات و طبقه بندی موادمخدر)، مجموعه دروس تخصصی رشته علوم عملیات ویژه انتظامی (رهایی گروگان، روانشناسی اجتماعی، کنترل اجتماعات)، مجموعه دروس تخصصی رشته عملیات راهور (تصادفات، مهندسی ترافیک، سیستم های هوشمند حمل و نقل)، مجموعه دروس تخصصی رشته کشف جرائم (مصاحبه و بازجویی، بررسی صحنه جرم، جرائم سازمان یافته)، مجموعه دروس تخصصی رشته علوم حفاظت اطلاعات انتظامی (مدیریت دانش در نهادهای اطلاعاتی، حفاظت فناوری اطلاعات، اشراف اطلاعاتی و جمع آوری).

سفارش ترجمه

لینک خروجی

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد