خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد.

در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی

هدف: این پژوهش باهدف بررسی وضعیت مؤلفه‌های گردآوری، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات نسخ خطی، در بخش‌های نسخ خطی کتابخانه‌‌های ایران بر اساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش انجام‌شده است. روش تحقیق: در این پژوهش از روش ترکیبی (کمی و کیفی) همزمان استفاده‌شده است. جامعه پژوهش را کلیه بخش‌‌های نسخ خطی در کتابخانه‌های سطح کشور که دارای بخش نسخ خطی و کارمند بوده‌اند، شامل 44 کتابخانه در سطح ایران، تشکیل داده است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، موردبررسی قرارگرفته و پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری spss تحلیل‌شده است. یافته‌‌ها: نشان می‌دهد که میانگین به‌دست‌آمده از مؤلفه‌‌های گردآوری نسخ خطی 92/37 از 45، سازمان‌دهی نسخ خطی 90/28 از 33، اشاعه اطلاعات نسخ خطی 11/36 از 57، از میانگین مقایسه شده در سطح کم‌تر و پایین‌تری قرار دارند. نتایج: نشان‌دهنده رعایت کم مدیریت دانش در بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران در مؤلفه‌‌های موردبررسی است. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه و شرکت‌کنندگان در مصاحبه جملگی بر تهیه دستورالعمل یکسان و وحدت رویه در مؤلفه‌‌های گردآوری، سازمان‌دهی اطلاعات نسخ خطی و اشاعه اطلاعات تأکید داشتند و اجرای مدیریت دانش و استفاده از مدل‌های آن را ضروری دانستند.

عزیزانی که نیازمند سفارش ترجمه هستند می توانند با ما در تماس باشند

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد