خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون مطالعات امنیتی ایران جزء ترجمه های خاص محسوب می شود.

ترجمه متون مطالعات امنیتی ایران دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که این رشته را به خوبی بشناسد یا در آن تحصیل کرده باشد.

اگر به عنوان مثال ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بدهیم که تنها شناخت ظاهری از زبان انگلیسی دارد قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه اطلاعات دانشجو می پذیرد.

این رشته دارای پایان نامه است.

اگر مایلید بیشتر درباره این رشته بدانید ما را دنبال کنید.

مطالعات امنیتی ایران

بررسی مبانی و مؤلفه‏های ماهوی مطالعات امنیتی در ایران، ضرورتی است که باید بیش از پیش به آن توجه داشت.

در این مقاله، با عنایت به همین اهمیت و ضرورت و ضمن تأکید بر تفاوت میان مفهوم امنیت یا احساس نیاز به آن و

مطالعات امنیتی از یک ‏سو و تفاوت مطالعات امنیتی در ایران با مطالعات امنیتی ایرانی از سوی دیگر

ابتدا پیشینه و نحوه شکل‏گیری مطالعات امنیتی در ایران مورد بررسی قرار می‏گیرد تا مشخص شود این حوزۀ مطالعاتی، با چه

مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است و سپس، به تحلیل مسائل و مشکلات مذکور پرداخته می‏شود.

به باور نگارنده، مطالعات امنیتی در ایران گرفتار در سه حلقه وابستگی یعنی وابستگی مفهومی، وابستگی علمی و وابستگی فکری است

و تا مادامی که از این حلقه‏ها، رهایی نیابد، نمی‏توان از مطالعات امنیتی

و ایرانی به عنوان حوزه‏ای مستقل و قابل مطالعه سخن به میان آورد.

با وجود اینکه مطالعات امنیتی در ایران، طی دوران کوتاه شکل‏گیری

و حیات خود، فراز و نشیب‏های بسیاری را تجربه کرده و

هنوز هم ضرورت‏های توسعه کمّی و کیفی این حوزه غیرقابل انکار است،

اما به هرحال، مطالعات امنیتی در ایران، در شرایط کنونی، به مرحله‏ای از تکوین رسیده که ضرورت توجه به

مطالعات امنیتی ایرانی به عنوان رویکرد بومی را اجتناب‏ناپذیر ساخته و

تلاش‏های مختلفی را برای دست‏یابی به این مهم دامن زده است. در این مقاله، ضمن تفکیک «مطالعات امنیتی ایرانی» از

«مطالعات امنیتی در ایران»، ابتدا به چیستی و نسبت این دو مقوله پرداخته شده

و ویژگی‏های آنها با توجه به مطالعات امنیتی غربی

(و در غرب) مورد بررسی قرار می‏گیرد. سپس، امکان یا امتناع پیدایش و

تکوین مطالعات امنیتی ایرانی بر اساس شرایط بیرونی

(مطالعات امنیتی غربی) و منطق درونی (مطالعات امنیتی در ایران) تحلیل می‏شود.

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد