خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مطالعات دفاعی استراتژیک جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود.

ترجمه متون مطالعات دفاعی استراتژیک را یک مترجم خبره در این حوزه باید ترجمه کند.

اگر به عنوان مثال ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بدهیم ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد زیرا او با توجه به عدم آشنایی با چم و خم این رشته ترجمه را خراب خواهد کرد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

این رشته در دانشگاه امام حسین دانشجو می پذیرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته بحث کنیم.

مطالعات دفاعی استراتژیک

هدف از این نوشتار بررسی الگوهای مختلف برنامه‌ریزی راهبردی و طراحی الگوی مناسب جهت برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی در ایران است. در این تحقیق که به روش موردی و زمینه‌ای انجام شده، انواع مدل‌ها و الگوهای مفهومی برنامه‌ریزی راهبردی از منابع موجود و قابل دسترس جمع‌آوری و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که یک الگوی یکسان برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی در تمام کشورها قابل بهره‌برداری نیست، بلکه الگوی مناسب هر کشور متاثر از عواملی چون ساختار دفاعی ـ امنیتی، پارادیم فکری مدیریت راهبردی، نظام برنامه‌ریزی دفاعی ـ امنیتی دکترین نظامی، نگرش مدیران، قوانین، و تهدیدات و تحولات محیط خارجی کشور ارزش‌های حاکم بر جامعه می‌باشد.
موضوعات: برنامه‌ریزی استراتژیک؛ سیاست امنیتی

برای تحقق نوآفرینی علمی در نیروهای مسلح به یک حلقه مهم از زنجیره یا چرخه نوآوری نیاز است که در این چرخه، بتوان نوآوری علمی را به نوآوری فناورانه تبدیل و پس از آن به نوآوری در تولید قدرت و ارزش افزوده دست یافت و از این رو این تحقیق با هدف تعیین و سنجش شاخص‌های نوآفرینی در سه مرکز تحصیلات تکمیلی نیروهای مسلح ج.ا.ا شکل گرفته و با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه در سه جامعه آماری برگزیده مهمترین متغیرها که سبب تفاوت معنادار در میزان شایستگی نوزائی دانشجویان شده‌اند، معلوم نموده و در نهایت نیز راهبردهای محیطی بر اساس امکان فعال‌سازی شرایط جهش علمی و نوزائی دانشجویان در سه محیط برگزیده در نیروهای مسلح وزن‌دهی و تدوین و ارائه شده است.
موضوعات: امنیت؛ علوم نظامی

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد