خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون منطق فهم دین جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند.

ترجمه متون منطق فهم دین دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند.

ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد

یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد.

سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها خواهد شد.

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و دارای پایان نامه می باشد. در ادامه می خواهیم بیشتر درباره این رشته بحث کنیم اگر مایلید با ما همراه باشید

منطق فهم دین

آیا فهم دین، ممکن است؟ اگر آری، آیا روشمند است؟ و اگر آری، منطق فهم دین چیست؟ برجسته ترین سؤال های روزگار ما در باب دین پژوهی و معرفت دینی است، امّا دانش های دین پژوهی موجود برای پاسخ گویی در خور به این دست پرسش ها از کمال و کفایت لازم برخوردار نیستند.

مؤلف معتقد است: تقسیم ثلاثی دین (عقاید، احکام و اخلاق) تقسیم شاملی نیست. همچنین او مدعی است مدارک دریافت و درک دین بیش از منابعی است که تا کنون در جهان اسلام رایج شده است ضمن این که برخی از مدارک رایج، فاقد حجّیّت و کارایی برای منبعّیت معرفت دینی است. از این رو باید دانش کارآمدتری برای فهم جامع و روزآمد دین سامان یابد.

سپس مؤلف برای منطق فهم دین سازمان علمی جدیدی با محوریت «پدیده فهم دین» به عنوان کانون مباحث منطق فهم دین و لحاظ رابطه و مسائل عناصر پنجگانه (مبدأ دین، مدارک دین، مَدرَک ساحات و غایات دین، مدرِک و مفسر دین، منطق ادراک دین با این پدیده ارائه می کند، وی در این مقاله پیشنهادهایی را در زمینه دستگاه معرفتی درک کارآمد و روزآمد دین که با پذیرش نقادانه بخش های عمده ای از دست آورد علوم دین پژوهی سنتی و جدید، صورت می بندد، مطرح کرده است، نویسنده در زمنیه مبانی، مدارک، روش ها، قواعد و ضوابط فهم دین و نیز نحوه تقسیم گزاره و آموزه های دینی و سازوکار آسیب شناسی و سنجش معرفت دینی نظرات تازه ای را پیش نهاده است.(2)

سفارش ترجمه

لینک

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد