خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مهندسی نقشه برداری را برایتان انجام می دهیم.

ترجمه متون مهندسی نقشه برداری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند.

برای ترجمه این متون به مترجم خبره در این زمینه نیاز داریم.

به عنوان مثال ترجمه این متون را نباید به یک مترجم عمومی بدهیم

زیرا او با توجه به عدم آشنایی با چم و خم این رشته ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد.

در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره این رشته آگاهی کسب کنیم.

این رشته دارای گرایش هایی چون فتوگرامتری، ژئودزی، سنجش از دور، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و هیدروگرافی می باشد.

مهندسی نقشه برداری

رشته مهندسی نقشه برداری که امروزه گاهی اوقات مهـندسی ژئودزی و ژئوماتيک نيز خوانده می شود در بــرگيرنده کـليه فعالــيتهايـی است که به نوعی منجر به برآورد مختصات يـک يا چند نقطه از سطـح درون و يا برون زمين می گردد.
     علاوه براين از آنجا که درگذشته کليه فعاليت های مزبور به تهـيه نقشه از محدوده ای از زمين منجر می شده لـذا به رشــته مهنــدسی نقشه برداری معروف گرديده و به سبب آنکه هرنوع فعاليت و سـاخت و ساز عمرانی در نخستين گام مستلزم استفاده از نقشه بوده است، اين رشته از جمله گرايش های مهنـدسی عمران به حساب می آمده است. ليکن امروزه با گسترش دامنه فعاليت های مهندسين اين رشته شاهد حضور آنان درساير کاربردهای علمی تحقيقاتی و صنعتی اعم از کنترل سدها، برج های بلند، هدايت هواپيماها، پيش بينی زلزله، باستان شناسی، ساخت قطعات صنعتی و … می باشيم به همين سبب شايد بتوان نام مهندسی ژئودزی و ژئوماتيک را دارای وجه تسميه مناسب تری برای اين رشته دانست.

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد