خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه مکتوب

ترجمه مکتوب یکی از زمینه های ترجمه محسوب می شود.

این زمینه از هم دشوارتر و از همه کم اهمیت تر است.

کسی زیاد به مترجمین این حوزه اهمیت نمی دهد.

آنها شاغلین مخفی در خانه ها هستند. دیگران آن ها را اجتماع زده و منزوی می دانند.

در حالیکه این زمینه بسیار محترم است و مترجمینی که در این حوزه کار می کنند. واقعا قابل احترام هستند.

مترجمین مکتوب

باید گفت که شغل مترجمین مکتوب بسیار سخت و طاقت فرساست

و آنها مجبورند که برای انجام وظایف خود به نحو احسن ساعت ها وقت

را صرف انجام ترجمه نمایند.

سفارش ترجمه

قیمت

مکتوب

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد