خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

رشد و دگرگونی در واژگان زبان شناسی

2. واژه هایی نیز که از پیش در زبان وجود دارند ممکن است

در موقعیتی خاص، معنای ویژه ای

بخود بگیرند، برای مثال To lock someone out در کابرد متعارف به این معنا است

to lock a door to prevent someone from entering (در را به روی کسی بستن و مانع ورود او شدن).

با وجود این در فحوای مناسبات صنعتی معنای ویژه ای پیدا کرده و به مفهوم آن است

که  (کارفرمایان به کارگران اجازه نخواهند داد به سر کار خود برگردند مگر اینکه رسما

دست از اعتراض بردارند). عبارت اسمی a lock-out نیز در همین فحوای خاص

به کار می رود و به هر حال واژه جدیدی در زبان به حساب می آید. واژه های مشابه

آن عبارتند از to sit in و to wlk out  که در آنها،

فعل در فحوای اعتصاب و اعتراض صنعتی معنای تازه ای به خود می گیرد

و اسم مربوط به آن نیز صرفا در دهمین فحوای کلام بکار برده می شود،

از اینرو واژه های جدیدی محسوب می شوند.

و سوم

3. نه تنها واژه های که از پیش در زبان وجود دارند می توانند ایده های جدید را برسانند

و از این راه به رشد زبان کمک کنند، بلکه ایده های نوینی را نیز می توان بوسیله ترکیب

دو یا سه واژه موجود در زبان بیان داشت. در اینجا مثالی از این نوع ذکر می کنیم:

واژه های wage (دستمزد) و freeze یخ زدن به خوبی شناخته شده اند،

اما مفهوم wage-freeze (تثبیت دستمزد) تنها چند سال

پیش در زبان به وجود آمده است. عبارت to freeze wages

(تثبیت کردن دستمزدها عبارت دیگری است که از سیاست

و اقتصاد انگلستان نشات گرفته و به مفهوم (توقف در در افزایش دستمزدها) است.

همین ایده در عبارت to freeze prices (تثبیت کردن قیمت ها)

و عبارت اسمی a price-freeze (تثبیت قیمت) نیز یافت می شود.

4. می توان با تغییر دادن عبارت فعل به گونه اسمی آن (شبیه آنچه که در مورد a lock-out دیدیم)

یا تبدیل اسم به گونه فعلی مربوطه اش، واژه جدیدی بنا کرد.

هر دو گونه این تغییرات در انگلیسی آمریکایی متداول است.

انگلیسی بریتانیایی ساختهای جدید واژگانی را بیدرنگ از انگلیسی آمریکایی

به عاریت می گیرد. در زیر شماری از اسمهایی را که از عبارت های فعل ساخته شده اند می آوریم:

ادامه دارد.

ص 3

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد