خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

سقوط جمهوری اسلامی ایران بحثی است که اخیرا نقل مجالس شده است.

سقوط جمهوری اسلامی ایران ایا اتفاق می افتد؟

این سوالی است که با شیوع کرونا در ذهن مردم ایجاد شده است اما باید گفت که جمهوری اسلامی قدرت زیادی دارد و به این زودی ها سقوط نخواهد کرد

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد