خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

اصطلاحات چه هستند؟

اصطلاحات زبان

اصطلاحات زبان

مقدمه کلی

اغلب می خوانیم و می شنویم که زبان موجودی زنده است

اما هیچگاه در صحت گفته تامل نمی کنیم و به چند و چون آن نمی اندیشیم.

موجودات زنده رشد می کنند و دگرگونی می یابند؛

زبان نیز از همین خصیصه برخوردار است اس، هر کس می تواند

تفاوت های بین انگلیسی شکسپیر و انگلیسی نویسندگان معاصر را براحتی باز شناسد
زبان انگلیسی معاصر نیز رشد می کند و دگرگونی می یابد،

اما تشخیص آن به طور همزمان
کار ساده ای نیست. از آنجا که رشد انگلیسی معاصر به طور کلی گرایش به کاربرد افزونتر
اصطلاحات (idioms) دارد، لازم است در این کتاب (کتاب اصطلاحات) چگونگی این رشد را نیز به زبان آموز
نشان دهیم. اصطلاحات بخش تفکیک پذیری از زبان نیستند
که شخص اختیار داشته باشد آنها را به کار ببرد یا نبرد؛ برعکس آنها بخش تفکیک
ناپذیری از مجموعه کلی واژگان زبان را تشکیل می دهند
بنابراین توصیف چگونگی رشد و دگرگونی واژگان
عمومی زبان موجب می شود که بحث اصطلاحات نیز خود به خود مطرح گردد. در این فصل
علاوه بر نشان دادن چگونگی رشد زبان بعضی از نگرش های در حال تغییر را نسبت به زبان، چند جنبه گوناگون
از اصطلاحات، و سر انجام مشکلاتی را که زبان آموزان در حین کاربرد اصطلاحات با آن
مواجه اند مورد ملاحظه قرا می دهیم.

رشد و دگرگونی در واژگان زبان شناسی

1. لزومی ندارد که انسان کارشناس زبان باشد تا بفهمد که واژگان زبان بطور مداوم و پا به پای
دانش روز رشد می کنند.ایده های نو نیاز به عنوان های جدید دارند تا بدانها نامیده شوند. اگر عنوان های جدید فراهم نشوند

گفتگو از این ایده های نو غیر ممکن می شود. اکثر این واژه ها از آن گونه انگلیسی نشات می گیرند که با رشته های تخصصی از قبیل علوم، تکنولوژی، روانشناسی، جامعه شناسیف علوم سیاسی و اقتصاد سر و کار دارند.

ادامه دارد….

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد