خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

لیست قیمت ها و زمان تحویل به شرح زیر می باشد

ترجمه انگلیسی به فارسی هر صفحه 250 کلمه ای یا 18 خط 6000 تومان

ترجمه فارسی به انگیلسی هر صفحه 250 کلمه ای یا 18 خط 11000 تومان

زمان تحویل

زمان تحویل انگلیسی به فارسی

1 الی 9 صفحه (2 روز)

10 الی 20 صفحه (4 روز)

21 الی 50 صفحه (8 روز)

51 الی 100 صفحه (13 روز)

101 الی 200 صفحه (28 روز)

201 الی 500 صفحه (56 روز)

زمان تحویل فارسی به انگلیسی

1 الی 9 صفحه (4 روز)

10 الی 20 صفحه (6 روز)

21 الی 50 صفحه (10 روز)

51 الی 100 صفحه (15 روز)

101 الی 200 صفحه (33 روز)

201 الی 500 صفحه (65 روز)

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد