خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

لیست قیمت ها و زمان تحویل به شرح زیر می باشد

ترجمه انگلیسی به فارسی هر صفحه 250 کلمه ای یا 18 خط 6000 تومان

ترجمه فارسی به انگلیسی هر صفحه 250 کلمه ای یا 18 خط 11000 تومان

زمان تحویل

زمان تحویل انگلیسی به فارسی

1 الی 9 صفحه (2 روز)

10 الی 20 صفحه (4 روز)

21 الی 50 صفحه (8 روز)

51 الی 100 صفحه (13 روز)

101 الی 200 صفحه (28 روز)

201 الی 500 صفحه (56 روز)

زمان تحویل فارسی به انگلیسی

1 الی 9 صفحه (4 روز)

10 الی 20 صفحه (6 روز)

21 الی 50 صفحه (10 روز)

51 الی 100 صفحه (15 روز)

101 الی 200 صفحه (33 روز)

201 الی 500 صفحه (65 روز)

نرخ ترجمه شفاهی همزمان و حق الزحمه مترجم همراه جهت برگزاری و شرکت در نمایشگاهها، کنفرانس ها و سایر رویداد های بین المللی

نوع ترجمه شفاهیمبلغ ترجمه شفاهی
مترجم همراه هر ساعت 30 هزار تومان (یک روز 12 ساعت همراهی 300 هزار تومان)
مترجم شفاهی (مترجم کنفرانسی)هر ساعت 80 هزار تومان
مترجم شفاهی (مترجم همزمان)   مترجم همزمان نیم روز: 4 ساعت 500 هزار تومان مترجم همزمان تمام روز 8 ساعت 900 هزار تومان

خدمات ترجمه چند رسانه ای

 نوع ترجمه چندرسانه ای مبلغ ترجمه چندرسانه ای
بازنویسی صوت انگلیسی:  ترنسکرایب (تبدیل گفتار به نوشتار)هر دقیقه 5 هزار تومان
ترجمه برای زیرنویس یا دوبله انگلیسی به فارسی (در صورت موجود بودن متن)هر دقیقه 6 هزار تومان
 ترجمه برای زیرنویس یا دوبله انگلیسی به فارسی (در صورت موجود نبودن متن)هر دقیقه 8 هزار تومان
ترجمه و ساخت زیرنویس فیلم فارسی به انگلیسیهردقیقه 15 هزار تومان

سفارش ترجمه

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد