خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

لیست قیمت ها و زمان تحویل به شرح زیر می باشند

ترجمه انگلیسی به فارسی + بازخوانی و ویرایش هر صفحه 250 کلمه ای یا 18 خط 10.000 تومان

ترجمه فارسی به انگلیسی + بازخوانی و ویرایش هر صفحه 250 کلمه ای یا 18 خط 15.000 تومان

در صورتی که تعداد صفحات بالای 200 باشد انگلیسی به فارسی صفحه ای 6000 تومان و فارسی به انگلیسی صفحه ای 11000 تومان محاسبه می شود.

زمان تحویل

زمان تحویل انگلیسی به فارسی

1 الی 9 صفحه (2 روز)

10 الی 20 صفحه (4 روز)

21 الی 50 صفحه (8 روز)

51 الی 100 صفحه (13 روز)

101 الی 200 صفحه (28 روز)

201 الی 500 صفحه (56 روز)

زمان تحویل فارسی به انگلیسی

1 الی 9 صفحه (4 روز)

10 الی 20 صفحه (6 روز)

21 الی 50 صفحه (10 روز)

51 الی 100 صفحه (15 روز)

101 الی 200 صفحه (33 روز)

201 الی 500 صفحه (65 روز)

نرخ ترجمه شفاهی همزمان و حق الزحمه مترجم همراه جهت برگزاری و شرکت در نمایشگاهها، کنفرانس ها و سایر رویداد های بین المللی

نوع ترجمه شفاهیمبلغ ترجمه شفاهی
مترجم همراه هر ساعت 30 هزار تومان (یک روز 12 ساعت همراهی 300 هزار تومان)
مترجم شفاهی (مترجم کنفرانسی)هر ساعت 80 هزار تومان
مترجم شفاهی (مترجم همزمان)   مترجم همزمان نیم روز: 4 ساعت 500 هزار تومان مترجم همزمان تمام روز 8 ساعت 900 هزار تومان

خدمات ترجمه چند رسانه ای

 نوع ترجمه چندرسانه ای مبلغ ترجمه چندرسانه ای
بازنویسی صوت انگلیسی:  ترنسکرایب (تبدیل گفتار به نوشتار)هر دقیقه 5 هزار تومان
ترجمه برای زیرنویس یا دوبله انگلیسی به فارسی (در صورت موجود بودن متن)هر دقیقه 6 هزار تومان
 ترجمه برای زیرنویس یا دوبله انگلیسی به فارسی (در صورت موجود نبودن متن)هر دقیقه 8 هزار تومان
ترجمه و ساخت زیرنویس فیلم فارسی به انگلیسیهردقیقه 15 هزار تومان

سفارش ترجمه

لیست قیمت ها و زمان تحویل

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد