خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

مرکز بهداری رزمی شمال شرق واقع در بلوار امامیه مشهد است.

مرکز بهداری رزمی شمال شرق زیر شاخه رسته بهداری سپاه است.

در این مرکز مسئولیت اصلی آموزش دوره های پرستاری و بهیاری به پاسداران رسته بهداری است و در کنار این امر خدمت رسانی های پزشکی هم صورت میگیرد.

فرماندهی این مرکز به عهده سرهنگ پاسدار محمدحسین عباسی است

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد