خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

مسائل اصلی مطالعات ترجمه کدامند

مسائل اصلی مطالعات ترجمه مواردی متعددی را شامل می شوند.

جهت آگاهی از مسائل اصلی مطالعات ترجمه با ما همراه باشید.

مفاهیم کلیدی

تمرین ترجمه یک فعالیت دارای پیشینه طولانی است اما رشته مطالعات ترجمه یک مقوله جدید است.

در محافل دانشگاهی، ترجمه پیش از این تنها به یک فعالیت یادگیری زبان محدود می شد.

از گذشته شکافی بین تمرین ترجمه و تئوری ترجمه وجود داشته است و

مطالعه ترجمه (که معمولا تحت اللفظی بود) از طریق کارگاه های ترجمه ادبی تطبیقی

و تحلیل مقابله ای انجام می شده است.

مقوله نام و طبیعت متعلق به جیمز اس. هولمز به نظر می رسد که علت اصلی ظهور یک رشته جدید باشد.

گسترش سریع فعلی این رشته از اهمیت برخوردار است.

مفهوم ترجمه

هدف اصلی این مقاله معرفی مفاهیم عمده و مدل های مطالعاتی ترجمه است.

به دلیل رشد سریع در حوزه ترجمه، خصوصا در طول دهه اخیر، تصمیمات دشواری

می بایست در ارتباط با انتخاب مواد آموزشی گرفته شود.

راجع به دلایل فضایی و ثبات رویکردی تصمیماتی گرفته شده است تا بر

ترجمه مکتوب به جای ترجمه شفاهی تمرکز شود (ترجمه شفاهی به عنوان تفسیر شناخته می شود).

اصطلاح ترجمه به خودی خود دارای معانی متعددی می باشد:

می تواند به دامنه کلی مقوله (متنی که ترجمه شده است) یا به فرایند ترجمه اشاره داشته باشد.

فرایند ترجمه بین دو زبان مختلف نیازمند این مطلب است که مترجم،

متن مکتوب اصلی (متن مبدا یا ST) در زبان گفتاری اصلی (زبان مبدا یا SL) را

به متن مکتوب به یک زبان گفتاری متفاوت (زبان مقصد یا TL یا (متن مقصد یا TT)) تغییر دهد.

این نوع از ترجمه با ترجمه بین زبانی شباهت دارد و یکی از سه مقوله ترجمه

توصیف شده توسط رومن یاکوبسن در مقاله “جنبه های زبانشناختی ترجمه” می باشد.

دسته بندی های یاکوبسن به شرح زیر می باشند:

1. ترجمه درون زبانی یا جایگزین کردن کلمات:

تفسیری از علائم گفتاری بوسیله علامت های همان زبان

2. ترجمه بین زبانی یا ترجمه مناسب:

تفسیری از علائم زبانی بوسیله برخی از زبان های دیگر

3. ترجمه میان نشانه ای یا Transmutation:

تفسیری از علائم گفتاری بوسیله علائم سیستم های علامتی غیر گفتاری

 

ترجمه درون زبانی زمانی اتفاق می افتند که ما یک جمله یا متن را به

همان زبان توضیح می دهیم یا موضوعی را شفاف سازی می کنیم

که راجع به آن حرفی زده یا نوشته ایم.

ترجمه میان نشانه ای زمانی اتفاق می افتد که یک متن مکتوب برای مثال

به موسیقی، فیلم یا نقاشی ترجمه شده باشد.

ترجمه بین زبانی یک حوزه سنتی است که به هیچ وجه

بحث مورد توجه مطالعات ترجمه نیست.

سفارش ترجمه

مطالعات

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد