مترجم سرا

سفارش ترجمه (09916401372)

ترجمه

ترجمه چیست؟

آیا می توانی برای من توضیح دهی که این پدیده در واقع چیست؟

به نظر من ترجمه تنها به برگردان یک کلمه از زبان مبدا به مقصد گفته نمی شود.

در زندگی برداشتی که از هر موضوع یا پدیده ای می توان داشت را می توان ترجمه نامید.

البته این کمی معنای تفسیر نیز می دهد اما فرق چندانی با آن ندارد.

تعریف اجمالی ترجمه

پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که معنایی که در زندگی از عملی دریافت می کنیم، ترجمه نام دارد.

حالا به طور کلی ترجمه را در یک جمله تعریف می کنم.

ترجمه عبارت است از پیام یا معنایی که ما از یک نوشته، عمل یا حرکت دریافت می کنیم.

ترجمه انواع مختلفی دارد.

از جمله آنها می توان به ترجمه مکتوب، ترجمه شفاهی، و ترجمه همزمان اشاره کرد.

هر کدام از این مقوله ها مبحث طولانی دارند که در آینده به آنها پرداخته خواهد شد.

خوب حالا اجازه دهید که ببینیم فرق تفسیر و ترجمه در چیست.

فرق تفسیر و ترجمه

فرق تفسیر و ترجمه در واقع چیست؟

آیا این دو مقوله یکی هستند یا باهم تفاوت دارند.

در واقع تفسیر با ترجمه متفاوت است.

این تغییر به این صورت است که ترجمه برداشت صرف و ظاهری از یک پدیده می باشد

و به چگونگی و چرایی آن کاری ندارد.

اما تفسیر متفاوت است. در تفسیر به علت و چرایی یک پدیده توجه می شود.

و صرفا معنای ظاهری که از ترجمه برداشت می شود نمی باشد و از معنای عمیقتری برخوردار است.

پس به نظرم تا حدودی فرق ترجمه و تفسیر برایتان روشن شده باشد.

صحبت نهایی

یک گله کوچک از بحث ترجمه در این داشتم.

مترجمین ایرانی مظلوم ترین هنرمندان جهان هستند.

کسی به کار آنان اهمیت نمی دهد. هیچ صنف و گروهی ندارند.

هیچ سازمانی از آنها حمایت نمی کند.

امکان استخدام در هیچ وزارت خانه ای نیز در حال حاضر برای آنان میسر نیست.

فقط دعای من این است که خدا خودش به داد این قشر برسد.

 

 

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد