خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار درباره ترجمه

وحید کرمی مارشک سردبیر و مترجم مسئول خبرگزاری مترجم است.

وحید کرمی مارشک با درجه کارشناسی در رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه بین المللی امام رضا فارغ التحصیل شده است.

او در سال 1391 خبرگزاری مترجم را جهت ارائه خدمات ترجمه و ارائه اخبار ترجمه راه اندازی کرد

موضوعات: عمومی

ديدگاه خود را بيان کنيد