خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه مکتوب ترجمه مکتوب یکی از زمینه های ترجمه محسوب می شود. این زمینه از هم دشوارتر و از همه کم اهمیت تر است. کسی زیاد به مترجمین این حوزه اهمیت نمی دهد. آنها شاغلین مخفی در خانه ها هستند. دیگران آن ها را اجتماع زده و منزوی می دانند. در حالیکه این زمینه بسیار محترم است و مترجمینی که […]

موضوعات: عمومی