خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه آزاد ترجمه آزاد به ترجمه ای گفته ای می شود که مترجم بر اساس میل و عقیده شخصی خودش اقدام به ترجمه یک اثر می کند و کاری ندارد که آیا واقعا چیزی که انجام داده  و اسمش را می توان یک کار خوب گذاشت یا خیر گذاشته آیا واقعا معنا و مفهوم متن اصلی را می رساند یا […]

موضوعات: عمومی