خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بیماری شناسی گیاهی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون بیماری شناسی گیاهی توسط هر مترجمی قابل انجام نیست. این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی است که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه متون آن بر آید. مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه چنین متونی بزند. لذا […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم و مهندسی محیط زیست جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی محیط زیست را باید به مترجم خبره در این حوزه سپرد. اگر این کار را انجام ندهیم از ترجمه خوب و قابل قبولی برخوردار نخواهیم بود. متون این رشته مانند متون عمومی نیست که هر مترجمی بتواند با ترجمه های آزاد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی مکانیک بیوسیستم جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مهندسی مکانیک بیوسیستم را باید به مترجم متخصص این رشته بسپاریم. این رشته دارای اصطلاحات و لغات تخصصی است که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه آنها بر بیاید. مثلا یک مترجم متن های ساده و عمومی به هیچ وجه نمی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت و کنترل بیابان توسط ما انجام می شود. ترجمه متون مدیریت و کنترل بیابان دارای ویژگی های منحصر به فردی است. منظور از ویژگی های منحصر به فرد در اینجا اصطلاحات و لغات خاصی است که در این رشته یافت می شود. به طور مثال یک مترجم متون عمومی نمی تواند متون این رشته را ترجمه کند. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دارای ویژگی های خاص است. ترجمه متون مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی را باید به مترجم خاص این رشته سپرد. این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی است که فقط مترجم خاص در این حوزه می تواند از پس ترجمه آنها بر آید. این رشته دارای زیر شاخه هایی همچون مدیریت و تحلیل سامانه ها، انرژی، بازیافت […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اکوهیدرولوژی توسط ما انجام می شود. ترجمه متون اکوهیدرولوژی دارای ویژگی های خاصی است. منظور از ویژگی های خاص در این رشته این است که متون این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه آنها بر بیاید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر راجع به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون بیوتکنولوژی کشاورزی جزو ترجمه متون خاص به شمار می رود. ترجمه متون بیوتکنولوژی کشاورزی را باید یک مترجم خبره در این حوزه انجام دهد. این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی است که هر کس نمی تواند دست به ترجمه آنها بزند و برای این کار نیاز به مترجمی داریم که در این زمینه تحصیلات داشته باشد. در […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون توسعه روستایی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون توسعه روستایی را باید مترجم خبره در این زمینه انجام دهد. این متون دارای ویژگی های خاصی هستند یعنی دارای لغات و اصطلاحاتی هستند که هر مترجمی نمی تواند آنها را ترجمه کند یعنی یک مترجم متون عمومی نمی تواند متون این رشته را ترجمه کند. در ادامه همراه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت کشاورزی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون مدیریت کشاورزی توسط مترجم خاص در این رشته انجام میشود. مثلا یک مترجم متن پزشکی نمی تواند متون خاص مدیریت کشاورزی را ترجمه کند. چرا که ترجمه این متون دارای اصطلاحات و لغات خاص خود است که فقط مترجمی آگاه از این لغات و اصطلاحات می تواند دست به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مهندسی فضای سبز را باید به مترجم خبره در این زمینه بسپاریم. ترجمه متون مهندسی فضای سبز دارای ویژگی های خاصی است. این رشته دارای اصطلاحات و لغات خاصی است که فقط مترجم تحصیل کرده در این رشته می تواند آنها را ترجمه کند. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که از این رشته آگاهی چندانی […]

موضوعات: عمومی