خبرگزاری مترجم

آخرین اخبار علمی ایران و جهان

ترجمه متون امنیت اطلاعات جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون امنیت اطلاعات دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از این رشته آگاهی داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بدهیم به علت عدم آشنایی او با چم و خم این رشته ترجمه خوبی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون امنیت اقتصادی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون امنیت اقتصادی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر اشتباه کنیم و ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بدهیم به علت اینکه او با چم و خم این رشته آگاهی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون امنیت بین الملل جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون امنیت بین الملل دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید یک مترجم خبره در این حوزه انجام دهد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که از چم و خم این رشته آگاهی نداشته باشد ترجمه را خراب خواهد کرد. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات دفاعی استراتژیک جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون مطالعات دفاعی استراتژیک را یک مترجم خبره در این حوزه باید ترجمه کند. اگر به عنوان مثال ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بدهیم ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد زیرا او با توجه به عدم آشنایی با چم و خم این رشته ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون اطلاعات استراتژیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون اطلاعات استراتژیک دارای لغات و اصطلاحات خاص است. برای ترجمه این متون باید به یک مترجم خبره مراجعه کنیم. ترجمه این متون را نباید به یک مترجم متن های عادی بسپاریم. زیرا این مترجم با توجه به عدم آشنایی با چم و خم این رشته ترجمه را […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون آماد جزء ترجمه هایی با رنگ و بوی نظامی است. ترجمه متون آماد دارای لغات و اصطلاحات خاصی است. ترجمه متون این رشته را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم کار اصلی اش ترجمه متون عمومی است قطعا ترجمه خوبی نخواهیم داشت. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت بحران جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت بحران دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون دارای ویژگی هایی است که تنها مترجم خبره در این حوزه می تواند آن را ترجمه کند. ترجمه این متون را نباید به مترجم متن های عادی بسپاریم چرا که او به علت عدم آشنایی با […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه سر رشته داشته باشد و این رشته را بشناسد. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون فرماندهی و مدیریت انتظامی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون فرماندهی و مدیریت انتظامی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بدهیم که از لغات و اصطلاحات این رشته با خبر است. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بدهیم ترجمه خوبی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون پیشگیری از جرم جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون پیشگیری از جرم را مترجم متخصص باید ترجمه کند. ترجمه این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی است از اینرو ترجمه آن را باید به مترجمی بسپاریم که از این مبانی آگاهی داشته باشد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در ادامه ما […]

موضوعات: عمومی