خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون حقوق حمل و نقل تجاری جزء ترجمه های ویژه است. ترجمه متون حقوق حمل و نقل تجاری دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا اطلاعات کافی درباره این رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حقوق کیفری اطفال و نوجوانان جزء ترجمه های ویژه محسوب می شود. ترجمه متون حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این زمینه تحصیلات داشته باشد. سپردن این دست از ترجمه ها به مترجمین عمومی اشتباه بزرگی است که منجر به خراب شدن ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی جزء ترجمه های خاص است. ترجمه متون مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تجربه کافی داشته باشد یا در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بسپاریم به […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت نظارت و بازرسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت نظارت و بازرسی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تخصص داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش ترجمه متون عمومی است. ترجمه را خراب خواهد کرد. این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت دادگستری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت دادگستری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که از این رشته آگاهی دارد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم ترجمه را خراب خواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حقوق دادرسی اداری جزء ترجمه های تخصصی محسوب می شود. ترجمه متون حقوق دادرسی اداری دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم به احتمال زیاد ترجمه را خراب خواهد کرد. این رشته در […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حقوق خانواده جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حقوق خانواده دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این زمینه تجربه داشته باشد یا در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بسپاریم به احتمال زیاد ترجمه خوبی […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حقوق شرکت هایی تجاری جزء ترجمه های ویژه محسوب می شود. ترجمه متون حقوق شرکت های تجاری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تحصیلات داشته باشد و این رشته را بشناسد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم ترجمه را خراب خواهد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون فقه و حقوق اقتصادی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون فقه و حقوق اقتصادی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از این زمینه سر رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که در این زمینه آگاهی ندارد ترجمه را خراب خواهد کرد. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حقوق نفت و گاز جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حقوق نفت و گاز دارای لغات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تحصیلات داشته باشد یا حداقل اطلاعات بالایی در این رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصص او ترجمه […]

موضوعات: عمومی