خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جزء ترجمه های خاص است. ترجمه متون روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر به عنوان مثال ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصصش ترجمه متون عمومی است ترجمه خوبی نخواهیم داشت. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی تربیتی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون روانشناسی تربیتی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد یا حداقل اطلاعات خوبی از این رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصصی در این زمینه ندارد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حسابداری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حسابداری دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم به احتمال زیاد ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حسابرسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حسابرسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه آگاهی کافی داشته باشد و چم و خم این رشته را بشناسد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم ترجمه خوبی نخواهیم داشت زیرا این مترجم […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حسابداری مدیریت جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حسابداری مدیریت دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تجربه دارد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش ترجمه متن های عمومی است به احتمال زیاد ترجمه را خراب خواهد کرد. زیرا این […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون حسابداری بخش عمومی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حسابداری بخش عمومی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این زمینه تخصص دارد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عادی بسپاریم قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد زیرا اطلاعات این مترجم برای ترجمه […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مطالعات زنان جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مطالعات زنان دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که از این رشته سر رشته داشته باشد یا آنرا به خوبی بشناسد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. این رشته دارای گرایش هایی چون حقوق زن در […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون علوم ارتباطات اجتماعی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون علوم ارتباطات اجتماعی دارای لغات و اصطلاحات خاص محسوب می شوند. ترجمه این متون را باید به مترجم خاص در این حوزه بسپاریم تا ترجمه خوبی به دست آوریم. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش انجام ترجمه های عمومی است ترجمه را […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون مدیریت رسانه جزء ترجمه های ویژه محسوب می شوند. ترجمه متون مدیریت رسانه دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید یک مترجم خبره در این حوزه انجام دهد که از آن سر رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بسپاریم به احتمال زیاد ترجمه را خراب خواهد نمود. […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روزنامه نگاری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون روزنامه نگاری دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که تخصصش انجام این متون باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بسپاریم که تخصصش انجام این متون نیست ترجمه خوبی نخواهیم داشت. زیرا این مترجم از چم و خم […]

موضوعات: عمومی