خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

دسامبر - 6 - 2019

ترجمه متون برنامه ریزی کالبدی – فضایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 29 - 2019

ترجمه متون توسعه اقتصاد روستایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 26 - 2019

ترجمه متون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را برای شما انجام خواهیم داد.

نوامبر - 20 - 2019

ترجمه متون کاربری اراضی و ممیزی املاک را برای شما انجام خواهیم داد.

Image result for translation مترجم مسئول: وحید کرمی 09158703750
Image result for translation خبرگزاری مترجم
Image result for translation انجام سفارشات ترجمه

ترجمه متون ادبیات معاصر جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ادبیات معاصر دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون نظریه و نقد ادبی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون نظریه و نقد ادبی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]

ترجمه متون ویرایش و نگارش جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ویرایش و نگارش دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]

ترجمه متون ادبیات روایی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ادبیات روایی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون آموزش زبان فارسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آموزش زبان فارسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا […]

ترجمه متون ادبیات عامه جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ادبیات عامه دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون ادبیات تطبیقی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ادبیات تطبیقی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون ادبیات پایداری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ادبیات پایداری دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این […]

ترجمه متون ادبیات کودک و نوجوان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ادبیات کودک و نوجوان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]

ترجمه متون زبان و ادبیات فارسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون زبان و ادبیات فارسی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته […]