خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه متون ادبیات پایداری را تعریف می نماییم ترجمه متون ادبیات پایداری به ترجمه آثاری گفته می شود كه تحت تاثیر شرایطی چون اختناق واستبداد داخلی، نبود آزادی فردی واجتماعی، قانون گریزی وقانون ستیزی با پایگاه های قدرت، غضب، قدرت وسرزمین و سرمایه های ملی وفردی و … شكل می گیرند. بنابراین درون مایه این آثار بیداد داخلی یا تجاوز […]

موضوعات: عمومی