خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

پیوستن به خبرگزاری مترجم (مترجمان و ویراستاران کارمزدی) پیوستن به خبرگزاری مترجم چگونه انجام می شود؟ خبرگزاری مترجم افتخار دارد که موجودیت خود را به عنوان اولین خبرگزاری مستقل در زمینه ترجمه اعلام کند. این خبرگزاری راه اندازی شده است که به درد دل مترجمان و ویراستارانی که در ایران هستند و کسی به درد دل آنها گوش نمی کند […]

موضوعات: عمومی