خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

انگلیسی گرایی امروز قصد داریم راجع به انگلیسی گرایی گرایی صحبت کنیم. انگلیسی گرایی نام های دیگری چون انگلیسی مآبی یا انگلیسیسم نیاز دارد. این مقوله یک نوع وام گیری از زبان انگلیسی محسوب می شود. انگلیسی گرایی زمانی به وجود می آید که همزمان با وجود واژه های معادل از واژگان انگلیسی استفاده می شود یا زمانی که برگردان […]

موضوعات: عمومی