خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

تاریخچه ترجمه تاریخچه ترجمه به اندازه عمر انسان قدمت دارد. علی رغم تصور بعضی ها ترجمه علم جدیدی نیست. از زمانی که انسان توانست بواسطه زبان ارتباط برقرار کند، بحث ترجمه مطرح شد. از هنگامی که زبان ها شکل گرفتند و هر قومی برای خود زبان خاصی پیدا کرد، نقش مترجمین برای همگان روشن شد. برای اموری مانند: تجارت و […]

موضوعات: عمومی