خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون آمار اجتماعی و اقتصادی جزء زمینه های خاص ترجمه محسوب می شوند. ترجمه متون آمار اجتماعی و اقتصادی را باید به مترجم خاص این حوزه بسپاریم. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. برای گذراندن این رشته باید پایان نامه ارائه کنیم. موضوعی که درباره ترجمه این متون باید دانست این است که ترجمه آنها را […]

موضوعات: عمومی