خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون آمار رسمی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون آمار رسمی دارای لغات و اصطلاحات خاصی هستند که مترجم برای ترجمه متن در این زمینه باید از آنها آگاهی داشته باشد. اگر ترجمه متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم که اطلاع زیادی از چم و خم این رشته ندارد قطعا ترجمه خوبی نخواهیم داشت. […]

موضوعات: عمومی