خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون ارتباطات جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون ارتباطات دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از این رشته سر رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را از مترجمی بخواهیم که تخصصش متون عمومی است ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این رشته دارای گرایشی چون حج و زیارت است. […]

موضوعات: عمومی