خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون اگروتکنولوژی تنها و توسط ما انجام خواهد شد. ترجمه متون اگروتکنولوژی دارای ویژگی های منحصر به فردی است. این رشته دارای اصطلاحات و لغات خاصی است که تنها مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه این متون بر آید. از گرایش های این رشته می تواند از فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، علوم و […]

موضوعات: عمومی