خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون بازسازی پس از سانحه دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب […]

موضوعات: عمومی