خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بازسازی پس از سانحه دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون بازسازی پس از سانحه را نمی توان به هر مترجمی سپرد. برای ترجمه این متون باید از اصطلاحات و لغات خاص این رشته آگاهی داشت تا بتوان متنی خوب تحویل مشتری داد. از اینرو هر مترجمی نباید دست به ترجمه این متون بزند. در ادامه همراه ما […]

موضوعات: عمومی