خبرگزاری مترجم

همه چیز درباره ترجمه

ترجمه متون برنامه ریزی شهری توسط این موسسه انجام می شود. ترجمه متون برنامه ریزی شهری دارای ویژگی های خاصی است. این متون را هر مترجمی نمی تواند ترجمه کند برای ترجمه این متون نیازمند مترجم خاص که در این حوزه علم داشته باشد داریم. در غیر اینصورت مثلا اگر این ترجمه را به یک مترجم متون عمومی بسپاریم متوجه […]

موضوعات: عمومی