خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بیماری شناسی گیاهی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون بیماری شناسی گیاهی توسط هر مترجمی قابل انجام نیست. این رشته دارای لغات و اصطلاحات خاصی است که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه متون آن بر آید. مثلا یک مترجم متن های عمومی نمی تواند دست به ترجمه چنین متونی بزند. لذا […]

موضوعات: عمومی