خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه تحت‌اللفظی یا ترجمه واژه به واژه ترجمه تحت‌اللفظی که به انگلیسی Literal translation، direct translation یا word-for-word translation نامیده می شود ترجمه متن از یک زبان به زبان دیگر به صورت لغت به لغت بدون برخاستن معنا از کلیت قضیه است. در مطالعات ترجمه، ترجمه تحت اللفظی ترجمه فنی، علمی و حقوقی را شامل می شود. در نظریه ترجمه، […]

موضوعات: عمومی