خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون توسعه روستایی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون توسعه روستایی را باید مترجم خبره در این زمینه انجام دهد. این متون دارای ویژگی های خاصی هستند یعنی دارای لغات و اصطلاحاتی هستند که هر مترجمی نمی تواند آنها را ترجمه کند یعنی یک مترجم متون عمومی نمی تواند متون این رشته را ترجمه کند. در ادامه همراه […]

موضوعات: عمومی