خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون حسابداری جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون حسابداری دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم به احتمال زیاد ترجمه خوبی ارائه نخواهد کرد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو […]

موضوعات: عمومی