خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون روانشناسی بالینی جزء ترجمه سخت و دشوار است. ترجمه متون روانشناسی بالینی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که در این زمینه تخصص داشته باشد و از چم و خم این رشته آگاه باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد […]

موضوعات: عمومی

ترجمه متون روانشناسی تربیتی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون روانشناسی تربیتی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد یا حداقل اطلاعات خوبی از این رشته داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم که تخصصی در این زمینه ندارد […]

موضوعات: عمومی