خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) جزء ترجمه های خاص محسوب می گردد. ترجمه متون سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از پس ترجمه این متون بر می آید و تخصصش انجام متون این رشته است و اگر به عنوان مثال ترجمه ها را به […]

موضوعات: عمومی