خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون سیاستگذاری علم و فناوری جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون سیاستگذاری علم و فناوری دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متون عادی بسپاریم به علت عدم آگاهی او از چم و خم این رشته ترجمه را خراب […]

موضوعات: عمومی