خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون طراحی شهری دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است. ترجمه متون طراحی شهری باید توسط مترجم خبره در این حوزه انجام شود تا اثر مطلوب حاصل گردد. مترجمی که از این رشته اطلاعات کافی ندارد و دست به ترجمه این متون می زند تنها ترجمه را خراب می کند و در انتها یک متن شلغم شوربا […]

موضوعات: عمومی