خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم و مهندسی آب توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی آب دارای ویژگی های خاصی است. این متون دارای لغات و اصطلاحاتی هستند که فقط مترجم خبره در این زمینه می تواند از پس ترجمه آنها بر آید. مثلا اگر ترجمه این متون را به یک مترجم عمومی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. این […]

موضوعات: عمومی