خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم و مهندسی محیط زیست جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی محیط زیست را باید به مترجم خبره در این حوزه سپرد. اگر این کار را انجام ندهیم از ترجمه خوب و قابل قبولی برخوردار نخواهیم بود. متون این رشته مانند متون عمومی نیست که هر مترجمی بتواند با ترجمه های آزاد […]

موضوعات: عمومی