خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون علوم و مهندسی مرتع توسط ما انجام می شود. ترجمه متون علوم و مهندسی مرتع دارای ویژگی های خاصی است. این متون از لغات و اصطلاحاتی برخوردارند که تنها مترجمین خبره می توانند از پس ترجمه آنها بر آیند. مثلا نباید ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی سپرد چرا که ترجمه خوبی از آب در […]

موضوعات: عمومی